Pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy

Wybrane formy pomocy dla inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy:

  • staże u pracodawców
  • prace interwencyjne
  • refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
  • grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Staż u pracodawcy

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Starosta może skierować osoby bezrobotne do odbycia stażu na okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z urzędem pracy.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła lub producent rolny. Refundacja poniesionych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może nastąpić do wysokości 6 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień podpisania umowy.

Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Starosta może przyznać pracodawcy grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy. Pracodawca, który uzyska grant, musi zatrudnić osobę bezrobotną posiadającą co najmniej jedno dziecko w wieku do sześciu lat lub bezrobotnego opiekującego się osobą zależną, po spełnieniu dodatkowych warunków.

Napisz e-mail do Powiatowego Urzędu Pracy

Więcej informacji

Zostań z nami

Katowice on Facebook
Do góry

Serwis należy do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice