Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

Mariusz Jankowski

Mariusz Jankowski

Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów

+48 32 259 38 23
email

Magdalena Kolka

Magdalena Kolka

Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Inwestorów

+48 32 259 3947
email

JAK WYGLĄDA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KATOWICACH I NA ŚLĄSKU?

Urząd Statystyczny w Katowicach, w swoim ostatnim komunikacie, przedstawił najnowsze dane i informacje dotyczące Katowic i województwa śląskiego z zakresu rynku pracy, gospodarki, budownictwa, przemysłu, handlu oraz cen.

Co w ostatnim czasie zmieniło się, a co pozostało bez zmian?

Pomimo niskiej stopy bezrobocia w Katowicach (na poziomie 1,8 %) oraz poziomu bezrobocia niższego od krajowego, odnotowano w okresie pandemii zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw . Na Śląsku, w lutym 2021 r., było ono niższe o 2,9% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadek przeciętnej liczby zatrudnionych miał miejsce w większości branż, przy czym największy spadek, aż o 10,4%, nastąpił w zakwaterowaniu i gastronomii. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych osób, w porównaniu z końcem lutego 2020 r., wzrosła o ponad 33%, a większość osób pozostających bez pracy stanowiły kobiety. Stopa bezrobocia zarejestrowanego w województwie śląskim, w końcu lutego br., wyniosła 5,2% (w kraju 6,5%) i była wyższa niż przed rokiem o 1,3 %. Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w Katowicach, a najwyższą w Bytomiu. Według danych na dzień 28 lutego 2021 r. w Katowicach odnotowano 4 tysś. osób bezrobotnych. Na tle pozostałych województw, województwo śląskie znalazło się na 2. miejscu, tuż za województwem wielkopolskim.

W ubiegłym roku wielu pracodawców wprowadziło w swoich działalnościach pracę zdalną. Przeszło na nią prawie dwukrotnie więcej osób pracujących w sektorze publicznym niż w sektorze prywatnym. Najwięcej osób pracuje zdalnie w jednostkach zatrudniających więcej niż 49 osób. Najwięcej, bo ponad 30% pracowników objętych było pracą zdalną lub jej zbliżoną formą w sektorze usług i handlu hurtowym, a najmniej w budownictwie i handlu detalicznym.

Wskaźnikiem, który stawia Katowice na bardzo wysokiej pozycji w porównaniu do pozostałej części województwa śląskiego, a także całej Polski, jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. Na dzień 28 lutego br. wynosiło ono 8170,20 zł, było wyższe w porównaniu do całego województwa śląskiego - 5805,37 zł i całego kraju - 5568,82 zł. Jednakże wzrost płac jest niwelowany przez jednoczesny wzrost cen na towary i usługi, spowodowany w ostatnim czasie wysoką inflacją.

Optymistycznie kształtuje się sytuacja śląskiego budownictwa mieszkaniowego. W lutym br. oddano do użytkowania o 3,1% więcej mieszkań niż w analogicznym okresie ubiegłego roku . Wstępne dane meldunkowe wskazują, że było to 1026 mieszkań, najwięcej z nich, bo aż 706 przekazano do użytkowania w budownictwie indywidualnym. Najwięcej mieszkań w okresie minionych 2 miesięcy (styczeń-luty 2021) przekazali do użytkowania inwestorzy w powiecie mikołowskim, tarnogórskim, a także w Częstochowie.

Negatywny wpływ pandemii na gospodarkę nie ominął również Katowic i województwa śląskiego. Pogorszeniu w 2020 r. uległy podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Zmniejszyły się wskaźniki rentowności: sprzedaży brutto, obrotu brutto oraz obrotu netto. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe w przedsiębiorstwach mających siedzibę na terenie województwa śląskiego, w stosunku do 2019 r., zmniejszyły się o 21,8%. W marcu br. we wszystkich badanych obszarach działalności gospodarczej przedsiębiorcy przewidywali spadek zamówień przez klientów i sprzedaży (przetwórstwo, handel, usługi) oraz wzrost kosztów (budownictwo).

Więcej informacji:

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (II 2021) -> http://bit.ly/3rF46yr

Zostań z nami

Katowice on Facebook
Do góry

Serwis należy do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice