Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

Mariusz Jankowski

Mariusz Jankowski

Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów

+48 32 259 38 23
email

Magdalena Kolka

Magdalena Kolka

Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Inwestorów

+48 32 259 3947
email

Konkurs - Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej

Konkurs - Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej

Prezydent Miasta Katowice ogłasza konkurs na doroczną „Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej" za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice.

Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej jest przyznawana na podstawie Zarządzenia nr 55/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11 grudnia 2018r.

NAGRODA MOŻE BYĆ PRZYZNANA:

1.osobom fizycznym,

2.osobom prawnym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej lub członkom organizacji wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.),

które wykazały się szczególnym zaangażowaniem w działalności społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Katowice.

WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY MOGĄ ZGŁASZAĆ:

1.organizacje pozarządowe oraz członkowie organizacji wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także oraz jednostki miejskie – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,

2.mieszkańcy Katowic - jeżeli kandydatura zostanie poparta 30 głosami mieszkańców Katowic, z zastrzeżeniem, że dana grupa mieszkańców może zgłosić tylko jedną kandydaturę - wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

NAGRODĘ STANOWI STATUETKA I DYPLOM

TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Wniosek o przyznanie Nagrody, wypełniony na formularzu stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 lub 2 do niniejszego ogłoszenia, należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 lub przesłać na adres: Wydział Polityki Społecznej, Urząd Miasta Katowice, Rynek 1, 40-003 Katowice, w terminie do 14 stycznia 2019 r.

WRĘCZENIE NAGRODY: 5 lutego 2019 r. podczas spotkania Prezydenta Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.

Załączniki do pobrania ze strony:

http://www.katowice.eu/

Laureat zostanie powiadomiony pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagrody.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.katowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrywania.

Zostań z nami

Katowice on Facebook
Do góry

Serwis należy do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice